Dr. Sadanand P. Sardeshmukh

Dr. Sadanand P. Sardeshmukh

Chairman
Dr. Prashant A. Suru

Dr. Prashant A. Suru

Trustee
Adv. Sanjeev Gorwadkar

Adv. Sanjeev Gorwadkar

Trustee
Dr. Sushrut S. Sardeshmukh

Dr. Sushrut S. Sardeshmukh

Trustee
Dr. Sukumar S. Sardeshmukh

Dr. Sukumar S. Sardeshmukh

Trustee

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

Dr. Sunil U. Pathak

Dr. Sunil U. Pathak

Executive Committee Member
Dr. Mrs. Prafullata Suru

Dr. Mrs. Prafullata Suru

Executive Committee Member